Zielona Komunikacja

W kwietniu 2007 MPK Lublin Sp. z o.o. rozpoczyna kampanią promocyjną pod nazwą „Zielona Komunikacja”. Ma ona na celu pro­mo­cję komunikacji zbiorowej ze szczególnym uwzględnieniem trolejbusów i autobusów ko­rzystających z paliw alter­natywnych, w tym z CNG i biopaliw.

Kampania zmierza do podniesienia spo­łecz­nej świadomości na temat korzyści płynących z komunikacji zbiorowej i pod­nie­sie­nia jakości świadczonych usług w oczach mieszkańców Lublina, a tym samym ma po­le­gać na wska­za­niu szkodliwości zanie­czysz­czeń, hałasu i zbyt dużego natężenia ruchu wynikającego z nad­używania samochodu jako indywidualnego środka transportu w miastach.

Kampania ma na celu również podjęcie szerokich działań informacyjnych na temat polityki transportowej MPK Lublin Sp z o.o. jako uczestnika Planu Inwestycyjnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na potrzeby kampanii „Zielona Komunikacja” MPK Lublin stworzyło stronę interne­tową www.zielonakomunikacja.lublin.pl, w celu propagowania podejmowanych przez nas działań i poszerzania świadomości proekologicznej mieszkańców Polski, poprzez wykorzystanie Internetu jako nowoczesnego źródła informacji i promocji.

19 kwietnia 2007 roku odbędzie się ogólnopolska konferencja „Komunikacja miej­ska warunkiem zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności Lublina”. Jej głównym celem jest dyskusja na temat możliwości proekologicznych rozwiązań w transporcie miejskim. Adresatami niniejszej konferencji są miejskie przedsiębiorstwa komunika­cyjne, lokalne władze, organizacje ekologiczne, środowisko studenckie jak również lokalne i branżowe media.

Więcej informacji na stronie: www.zielonakomunikacja.lublin.pl.

Lublin, kwiecień, 2007


| Aktualności | Stowarzyszenie | Projekty | Publikacje | Inwestycje | Technika | Historia |
 
© IPT-2005 - Łódzka Inicjatywa na Rzecz Przyjaznego Transportu (Ostatnia aktualizacja 2007-04-10)